Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Fysieke leefomgeving

woensdag 20 maart 2024

19:00 - 23:00
Locatie

kamer 2.41, Goverwellezaal

Voorzitter
E. (Egbert-Jan) Kuijlaars
Toelichting

Commissiegriffier: Erwin Bok
Portefeuillehouders: Michel Klijmij- van der Laan, Thierry van Vugt, Jan Kees Oppelaar

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening Raadscommissie Fysieke Leefomgeving
 2. 6
  Pauze 20.15u
 3. 7

  Op 8 februari 2023 heeft de gemeenteraad van Gouda de kaders vastgesteld voor de inzet van de middelen uit de reserve Waterfonds. Het college heeft nu een voorstel geformuleerd voor de inzet van de middelen conform deze kaders. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met dit voorstel waarmee de vaarverbinding Gouda-Reeuwijk een impuls krijgt en onder voorwaarden desgewenst verder gewerkt kan worden aan de realisatie van de intieme vaarroute in de binnenstad.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 1.750.000,- voor de elektrificering van de vaarverbinding Gouda-Reeuwijk (onder voorbehoud van integrale afweging bij de Kadernota);
  2. Het project “Intieme vaarroute” te continueren mits bij de uitvoering van het project voldaan wordt aan de volgende strategie met bijbehorende voorwaarden;
  a. vervangen van de overkluizing “Achter de Waag” conform het programma vervangingsonderhoud bruggen (prognose 2036);
  b. vervangen van de overkluizing “Antheunisbrug” conform het programma vervangingsonderhoud bruggen (prognose n.t.b.);
  c. de investeringen zoals verwoord onder a en b op te nemen in het Concern-investeringsplan en daarvoor tegen die tijd de raad een separaat investeringsvoorstel voor te leggen;
  d. voor ophoging van de zeven particuliere bruggen over het Zeugwater proactief een subsidieregeling open te stellen tot maximaal € 250.000,- en deze te onttrekken uit de reserve Waterfonds en hierbij uit te spreken om het college te steunen de nodige bestuurlijke middelen in te zetten, waaronder desnoods onteigening, om de ophoging van de particuliere bruggen en daarmee de doorvaarbaarheid van de “Intieme vaarroute” af te kunnen dwingen.
  3. Het traject voor cofinanciering bij de provincie en particuliere fondsen voort te zetten teneinde de ambities haalbaar te maken.

 4. 8
  Pauze 21.45u
 5. 9

  Het voorliggende bestemmingsplan 'Jan Ligthartlocatie' is opgesteld om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken op de voormalige locatie van de Jan Ligthartschool in de wijk Korte Akkeren. Deze locatie is onderdeel van het wijkontwikkelingsprogramma Korte Akkeren en Gouda Oost.
  Het planvoornemen houdt in dat er op het terrein van de oude Jan Ligthartschool 24 levensloopbestendige sociale huurwoningen en een multifunctionele accommodatie voor de wijk worden gerealiseerd, verdeeld over 2 gebouwen. Daarbij wordt er ook ingezet op een verduurzaming van de planlocatie met meer groen, behoud van bestaande bomen en waterdoorlatende bestrating bij de parkeerplaatsen. Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan zijn er twee zienswijzen ingediend (één van de naastgelegen woningen in een VVE, één van het Wijkteam Korte Akkeren). Deze zijn opgenomen en van reactie voorzien in een Nota van beantwoording. De stukken worden nu aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Er worden een tweetal aanpassingen in de toelichting voorgesteld, waarbij er geen sprake is van gewijzigde vaststelling.

  Voorgesteld besluit

  1. De ingekomen zienswijzen in behandeling te nemen en de Nota van beantwoording vast te stellen.
  2. In te stemmen met de inhoud van de vormvrije mer-beoordeling en op basis hiervan geen milieueffectrapport of plan-m.e.r. op te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Het bestemmingsplan ‘Jan Ligthartlocatie’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0513.JanLigthartlocatie-DF01, (ongewijzigd) vast te stellen.

 6. 10
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 7. 11
  Sluiting