Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

Goudse inwoners, jong en oud kunnen tijdens commissievergaderingen met de gemeenteraadsleden in gesprek. Hieronder worden twee mogelijkheden besproken.

Tijdens commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het inspreekrecht. Raadsvoorstellen worden in verschillende fases en vormen behandeld. In de zogenoemde beeldvormende agendapunten verzamelt de raad zoveel mogelijk informatie over het te behandelen onderwerp. Naast vragen aan de wethouder of bijdragen van experts wordt ook uw informatie op prijs gesteld en bij de verdere besluitvorming betrokken. Uw mening, informatie en ervaring doen er voor de raad toe omdat de inwoners van Gouda als geen ander weten wat de effecten op de stad zullen zijn met betrekking tot het onderwerp.

Een tweede mogelijkheid tot inspreken is als u als belanghebbende betrokken bent bij de totstandkoming van een bestemmingsplan. Heeft u een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan, dan kunt u uw zienswijze mondeling toelichten bij de behandeling van het bestemmingsplan in de commissievergadering. Of er de mogelijkheid is tot inspreken kunt u zien op de agenda van de desbetreffende commissievergadering en onderwerp. U dient zich dan uiterlijk 12.00 op de dag van de vergadering te melden bij de griffie.

Als u een brief of mail schrijft aan de gemeente, moet u zich afvragen aan wie u de brief richt.
Wilt u het standpunt van partijen of raadsleden beïnvloeden, schrijf dan een brief aan de gemeenteraad. Adres: postbus 1086 2800 BB Gouda. U kunt de brief ook per mail sturen aan griffie@gouda.nl

U kunt op 2 manieren live meekijken of terugkijken.
Via deze site (u klikt op "kalender" en gaat naar de gewenste vergadering).
Of, u klikt op onderstaande link en ziet daar de aankomende en gearchiveerde uitzendingen.

https://channel.royalcast.com/gemeentegouda/#!/archived

Bent u als nieuwe inwoner van Gouda ook benieuwd hoe de gemeenteraad werkt? Waarover de gemeenteraad vergadert en waarom? Geef u dan eens op als "Gast van de Raad"

Om u als inwoner van Gouda een kijkje achter de schermen te laten nemen, nodigt de raad u uit als speciale Gast van de Raad.

De gemeenteraad vergadert iedere woensdag, behalve tijdens vakantieweken; woensdag, raadsdag! De raadsleden bespreken tijdens een vergadering de onderwerpen, die voor de stad van belang zijn.
De eerstvolgende avond waarvoor u zich als inwoner van Gouda kunt aanmelden is: Woensdag 25 maart 2020 (u kunt u hiervoor aanmelding tot uiterlijk 18 maart 2020)

Programma Gast van de Raad
U wordt verwelkomt door een aantal leden van de gemeenteraad. Tijdens een eenvoudige maaltijd, waarbij ook de griffie aanwezig is, vertellen zij u meer over het gemeentebestuur en het raadswerk. Zij nemen met u de agenda en het verloop van de raadsvergadering van die avond door. Voor aanvang van de vergadering neemt u plaats op de speciaal voor u gereserveerde plaatsen.

Aanmelden
U kunt u aanmelden via de email gastvanderaad@gouda.nl, óf telefonisch via telefoonnummer 0182 – 58 9197.

Wij sturen u enkele dagen voor de datum van deelname een ontvangstbevestiging en de agenda van de Raadsbijeenkomst toe.

Heeft u nog vragen? Belt u dan tijdens kantooruren met de griffie: tel. (0182) 589 197. Stuurt u liever een mail, dan kan dat naar gastvanderaad@gouda.nl

Op 14 juni 2018 is een nieuw college van B en W aangetreden in Gouda. Naast de burgemeester zijn er vijf wethouders, van respectievelijk D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks. De plannen voor deze collegeperiode zijn vastgelegd in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe Energie’.

Het college bestaat uit:
•Burgemeester Pieter Verhoeve
•Wethouder Thierry van Vugt (D66)
•Wethouder Corine Dijkstra (ChristenUnie)
•Wethouder Rogier Tetteroo (PvdA)
•Wethouder Michiel Bunnik (CDA)
•Wethouder Hilde Niezen (GroenLinks)

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is Martiene Branderhorst.

https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Burgemeester_en_wethouders/College_van_B_en_W

Gouda is aangesloten bij de Groene Hart Rekenkamer. De Groene Hart rekenkamer ondersteunt de gemeenteraden in hun controlerende en kaderstellende taak. Dit doet zij door onderzoek uit te voeren naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur in de deelnemende gemeenten.
De Groene Hart rekenkamer beziet de mogelijkheden om gemeenschappelijke onderzoeken voor de gemeenten uit te voeren maar heeft ook de ruimte om voor individuele gemeenten onderwerpen onder de loep te nemen. De rekenkamercommissie zorgt hoe dan ook voor een rechtvaardige verdeling van onderzoek over de gemeenten.
U meer informatie vinden over de Groene Hart Rekenkamer via onderstaande link.

https://www.groenehartrekenkamer.nl/

Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de gemeente waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft en waarin zij daardoor medeverantwoordelijkheid draagt (‘mede-eigenaarschap’).

Bij een gemeenschappelijke regeling werkt een aantal gemeentes samen vanuit een gemeenschappelijke visie en zijn deze gemeentes ook vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van zo'n regeling.

Regio Midden-Holland
Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Streekarchief Midden-Holland
Bedrijvenschap Regio Gouda
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Veiligheidsregio Midden-Holland
Omgevingsdienst Midden-Holland
Promen
Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland