Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

U kunt op 2 manieren live meekijken of terugkijken.
Via deze site (u klikt op "kalender" en gaat naar de gewenste vergadering).
Of, u klikt op onderstaande link en ziet daar de aankomende en gearchiveerde uitzendingen.

Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de gemeente waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft en waarin zij daardoor medeverantwoordelijkheid draagt (‘mede-eigenaarschap’).


Bij een gemeenschappelijke regeling werkt een aantal gemeentes samen vanuit een gemeenschappelijke visie en zijn deze gemeentes ook vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van zo'n regeling.


Regio Midden-Holland
Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Streekarchief Midden-Holland
Bedrijvenschap Regio Gouda
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Veiligheidsregio Midden-Holland
Omgevingsdienst Midden-Holland
Promen
Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland

Goudse inwoners, jong en oud kunnen tijdens commissievergaderingen met de gemeenteraadsleden in gesprek. Hieronder worden twee mogelijkheden besproken.


Tijdens commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het inspreekrecht. Raadsvoorstellen worden in verschillende fases en vormen behandeld. In de zogenoemde beeldvormende agendapunten verzamelt de raad zoveel mogelijk informatie over het te behandelen onderwerp. Naast vragen aan de wethouder of bijdragen van experts wordt ook uw informatie op prijs gesteld en bij de verdere besluitvorming betrokken. Uw mening, informatie en ervaring doen er voor de raad toe omdat de inwoners van Gouda als geen ander weten wat de effecten op de stad zullen zijn met betrekking tot het onderwerp.


Een tweede mogelijkheid tot inspreken is als u als belanghebbende betrokken bent bij de totstandkoming van een bestemmingsplan. Heeft u een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan, dan kunt u uw zienswijze mondeling toelichten bij de behandeling van het bestemmingsplan in de commissievergadering. Of er de mogelijkheid is tot inspreken kunt u zien op de agenda van de desbetreffende commissievergadering en onderwerp. U dient zich dan uiterlijk 12.00 op de dag van de vergadering te melden bij de griffie.

Op 30 juni 2022 is een nieuw college van B en W aangetreden in Gouda. Naast de burgemeester zijn er 5 wethouders, van D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en CDA. De plannen voor deze collegeperiode zijn vastgelegd in het bestuursakkoord ‘Geef Gouda door’.Het college bestaat uit:
•Burgemeester Pieter Verhoeve
•Wethouder Thierry van Vugt (D66)
•Wethouder Anna van Popering (ChristenUnie)
•Wethouder Jan Kees Oppelaar (PvdA)
•Wethouder Michiel Bunnik (CDA)
•Wethouder Michel Klijmij-van der Laan (GroenLinks)


De gemeentesecretaris/algemeen directeur is Ruud Bakker.

De gemeenteraad is er namens en voor de inwoners van Gouda.
Wilt u meer weten over wat we doen en hoe we werken? We nodigen u van harte uit als 'Gast van de raad' op woensdag in het Huis van de Stad.
U sluit aan bij de maaltijd voorafgaand aan de raadsvergadering. Daarna kunt u deze vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune in de raadzaal.
We beantwoorden natuurlijk graag uw vragen.


Meer informatie en het aanmeldformulier staan op https://www.gouda.nl/gastvanderaad. U kunt ons ook bellen: (0182) 58 91 97.

Als u een brief of mail schrijft aan de gemeente, moet u zich afvragen aan wie u de brief richt.
Wilt u het standpunt van partijen of raadsleden beïnvloeden, schrijf dan een brief aan de gemeenteraad. Adres: postbus 1086 2800 BB Gouda. U kunt de brief ook per mail sturen aan griffie@gouda.nl

Gouda is aangesloten bij de Groene Hart Rekenkamer. De Groene Hart rekenkamer ondersteunt de gemeenteraden in hun controlerende en kaderstellende taak. Dit doet zij door onderzoek uit te voeren naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur in de deelnemende gemeenten.
De Groene Hart rekenkamer beziet de mogelijkheden om gemeenschappelijke onderzoeken voor de gemeenten uit te voeren maar heeft ook de ruimte om voor individuele gemeenten onderwerpen onder de loep te nemen. De rekenkamercommissie zorgt hoe dan ook voor een rechtvaardige verdeling van onderzoek over de gemeenten.
U meer informatie vinden over de Groene Hart Rekenkamer via onderstaande link.