Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 20 maart 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
M. (Max) de Groot
Toelichting

Commissiegriffier: Lars van der Linden
Portefeuillehouders: Van Popering en Van Vugt

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening Raadscommissie Samenleving
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 4

 4. 5

  Bespreekpunt in de commissie in verband met de volgende vraag van de fracties van D66,PvdA, Groen Links, CU, VVD, PvdD, GBG, GoPo, Leefbaar Gouda, SGP, CDA en Gouda Vitaal:


  Het college verwacht veel van preventie om de kosten in het sociaal domein verder te kunnen drukken en te voorkomen dat Goudse inwoners zijn aangewezen op geïndiceerde zorg. Die
  preventieve werking moet uitgaan van het ‘Voorliggend veld’. 


  Tijdens een beeldvormende vergadering wil de commissie Samenleving graag stil staan bij de volgende vragen:

  • Hoe ziet het voorliggend veld eruit?
  • Wat gaat nu goed, wat moet beter?
  • Hoe verloopt de samenhang met de inkoop/geïndiceerde zorg?
  • Welke stappen worden genomen om de huidige (voorliggende) middelen juist en effectief in te zetten en zo een bijdrage te leveren aan de opgave om de kosten in de jeugdzorg en wmo terug te dringen?
  • Welke rol speelt het SociaalTeam hierin?
   Op verzoek van het college wordt de beeldvormende werksessie gecombineerd met ‘’data-analyse jeugdzorgcijfers 2019-2022 en vervolgstappen’’. Gezien de wenselijkheid de onderwerpen in samenhang te bespreken, zodat het belang van het versterken van het voorliggend veld, om de druk op de jeugdzorg te verlagen, zichtbaar wordt.
 5. 6

  Als vastgesteld in de Cultuurnota “Gouda sterker met cultuur 2023-2027”, heeft de gemeente in 2023 een waarde meting laten uitvoeren naar de collectie beeldende kunst in de openbare ruimte. Binnen deze meting is de cultuurhistorische waarde van zo’n 150 kunstwerken onderzocht. Met een reeks participatie sessies ‘Kunst in de Buurt’ is een start gemaakt met het ophalen van de sociaal-maatschappelijke waardering van zeven kunstwerken.


  Er wordt aan het begin van de vergadering een korte presentatie gegeven over de werkwijze en resultaten van de waarde meting, daarnaast legt het college een aantal belangrijke dillema's voor die tijdens het onderzoek naar boven zijn gekomen. 


  Dillema's:

  • Hoe gaan wij binnen de verschillende categorieën waarin kunstwerken zijn ingedeeld binnen de waardemeting om met onderhoud en restauratie?
  • Hoe verloopt de procedure voor het maken van definitieve keuzes over onderhoud en groot herstel voor beeldende kunst in de openbare ruimte?
  • Hoe kunnen wij naast de cultuurhistorische waardering, ook de sociaal-maatschappelijke waardering vanuit bewoners meenemen binnen deze keuzes?
  • Hoe gaan wij om met initiatieven voor nieuwe kunstwerken?

  De opvattingen vanuit de raad dienen als belangrijke input voor het herijken van de beleidskaders voor beeldende kunst in de openbare ruimte in 2024. Daarom zijn er op dit moment geen onderliggende stukken.

 6. 7

  De benoeming vindt plaats door de besluitvorming in de gemeenteraden van Waddinxveen, Woerden, Bodegraven/Reeuwijk en Gouda. Een separaat besluit per deelnemende gemeente is
  benodigd.


  Argumenten
  Conform de statuten van Stichting Klasse (her)benoemen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de leden van de RvT Stichting Klasse.


  Mevrouw S. El Messaoudi komt in de plaats van mevrouw Kraeima die tussentijds heeft opgezegd per 1 januari 2024. In de bijlage 2 is het rooster van aftreden leden RvT gevoegd. De voordracht van mevrouw S. El Messaoudi door Stichting Klasse is een bindende voordracht.

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten:
  1. Op voordracht van de Stichting Klasse mevrouw S. El Messaoudi per 1 maart 2024 te benoemen als
  lid van de Raad van Toezicht van de voornoemde stichting.

 7. 8

  05 Toezeggingen Commissie Samenleving

  Titel
  Informeren uitkomsten toegevoegde waarde GI-coördinator
 8. 9
  Sluiting