Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 3 april 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Max de Groot
Toelichting

Commissiegriffier: Lars van der Linden


Portefeuillehouders: Verhoeve, Klijmij, van Popering

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening Raadscommissie Samenleving
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  Doel van de beeldvormende bespreking is inzichtelijk krijgen welke inzichten de verkenning naar het koloniaal en slavernijverleden van Gouda heeft opgeleverd bij de raadsleden en ruimte te bieden voor het stellen van informatieve vragen. Aangezien de inzichten van de raad worden betrokken in oordeelsvorming van het college, ligt het minder voor de hand op dit moment politieke vragen te stellen. Er heeft immers nog geen meningsvorming door het college plaatsgevonden.  Doel van de oordeelsvormende bespreking is inzichten en richtinggevende noties mee te geven aan het college, opdat deze noties kunnen worden betrokken in de beraadslaging en oordeelsvorming van het college.

 4. 4

  Direct na de gemeenteraadsverkiezingen en tijdens de vorming van het bestuursakkoord heeft de raad besloten om een aantal onderwerpen raadsbreed op te pakken en aan te wijzen als raadsvrij onderwerp. Eén van de vrije onderwerpen is burgerparticipatie. De raad heeft hierover eerder dit jaar met elkaar van gedachten gewisseld.  In de startnotitie worden voorstellen gedaan voor kaders en uitgangspunten bij het vormgeven van burgerparticipatie enerzijds en de omgang met bewonersinitiatieven anderzijds. Ook komt het burgerberaad als mogelijk experimenteermiddel aan bod en maakt het college via scenario's inzichtelijk wat nodig is voor een goede doorwerking van dit onderwerp. Bij de totstandkoming van deze startnotitie is nadrukkelijk gebruik gemaakt van de inbreng van de raad. De startnotitie is richtinggevend ter voorbereiding op een nieuwe participatieverordening. Via dit voorstel wordt invulling gegeven aan de toezegging om de startnotitie conform aangekondigde elementen aan de raad te presenteren.


  Technische vragen en suggesties voor vervolg commissie Samenleving
  VVD

  • Welke stappen worden er genomen tot en met de implementatie van burgerparticipatie?
  • Op welke momenten is de raad daarbij betrokken
  • Voor welke stappen krijgt het college met dit besluit het verzoek om die uit te voeren

  CDA/D66

  • Aanvullend aan de VVD en n.a.v. de verwarring over de inzet van de middelen en de al dan niet geplande uitbreiding: welke financiële middelen zijn er of zijn er nodig en waarvoor worden die aangewend?

  CU/SGP

  • Wanneer kunnen we de verordening verwachten?
  • Wanneer kunnen we het uitgewerkte beleid verwachten?
  • Wanneer nemen we een besluit over budget en uitvoering; als beleid en verordening er zijn?

  PvdD/SGP

  • Nadere uitleg over scenario 1, scenario 2 en scenario 3
  • Hoe is het vervolgproces na het aannemen van de startnota en een scenario?
  • Wat gebeurt er als we nu geen scenario toestaan (dus geen middelen ter beschikking stellen/scenario nul)

  PvdA

  • Uitwerking van scenario’s in een plan van aanpak / two-pager om de raad een benadering op hoofdlijnen te bieden, gericht op het effect van de beleidsinzet, de verandering in Gouda op hoofdlijnen als gevolg van de inzet en voor-en nadelen (en dus niet zozeer de focus op het financiële aspect leggen).
  • De SDG’s, Return on Investment en praktische werkbaarheid daarbij leidend te laten zijn (wat levert participatie op).

  GV
  Hierbij reactie vanuit Gouda Vitaal. We hebben verder geen vragen meer over. Wel vinden wij als Gouda Vitaal dat er gekozen moet worden voor het hoogste scenario van burgerparticipatie en daar een hoog budget voor begroot moet worden, zodat uitgebreide burgerparticipatie ook mogelijk is.  GoPo

  • Hoe kunnen bewoners die de taal niet machtig of analfabeet zijn kunnen betrokken worden? En op welke wijze?

  • Het vervolg, Inzet burgerberaad: Voorkom dat een deel van de deelnemersgroep afhaakt door taalachterstand. Locaties van de bijeenkomsten moeten rolstoeltoegankelijk zijn.


  GBG
  Wordt met het uitgangspunt “Ja, mits”, de participatie op voorhand al niet ondergeschikt gemaakt dan wel geremd door in ieder geval te moeten passen binnen bestaande regels, normen, budget en beleid, omdat het doel en de wil om samen tot betere keuzes, plannen en beleid te komen, om die redenen al niet opgaat?

  1. Wanneer kan de gemeenteraad het procesvoorstel voor het participatief vormgeven van de ontwerpverordening tegemoet zien?
  2. Omdat Het Kontakt/Goudse Post niet iedereen bereikt in Gouda, rijst de vraag op welke andere wijzen de Goudse inwoners vooraf en tijdig betrokken worden?

  Voor wat betreft het vervolg: wij hopen dat we tot een oplossing kunnen komen dat er geen onduidelijkheid meer bestaat over mogelijke scenario's en beschikbare budgetten. Standpunt vanuit GBG was in ieder geval 1. Geen scenario kiezen en 2. Voldoende, doch zo ruim mogelijk budget beschikbaar stellen.


  LG
  Voor ons blijft alles hetzelfde zoals gepland in de afgelopen raadsvergadering.
  Geen aanvullende vragen, wij wachten af waar de andere fracties mee komen wat nog bespreekbaar gemaakt moet worden nav de startnotitie.

 5. 5

  PvdA en VVD brengen een motie vreemd in ter bespreking met de commissie, als voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag 10 april 2024. 
  - Verzoek tot reactie van de portefeuillehouder.
  - Verzoek tot reactie van de commissie.

 6. 6
  Sluiting