Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 17 januari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

kamer 2.41, Goverwellezaal

Voorzitter
R.A. (Rolf) van der Mije
Start
woensdag 17 januari 2024 19:43
Eind
woensdag 24 januari 2024 15:50
Toelichting

Commissiegriffier: Lars van der Linden
Portefeuillehouders: Anna van Popering en Thierry van Vugt

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening Raadscommissie Samenleving
 2. 4

 3. 5

  Als aangekondigd in het raadsmemo ‘Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein midden Holland’ van 3 oktober 2023, het vervolg gesprek in de commissie over de uitgangspunten van de GR Sociaal Domein. Dit gesprek vindt plaats middels een presentatie van het projectbureau. Tijdens de vergadering is de commissie in de gelegenheid om vragen te stellen.

 4. 6

  Beeldvorming over het voorstel Kaderstelling uitvoeringsplan IHP 2. Voorafgaand aan de vergadering heeft de commissie de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen op schrift. Deze worden onderstaand in de bijlage geplaatst. Tijdens de vergadering heeft de commissie de mogelijkheid tot het stellen van technische vervolgvragen en politieke vragen aan de wethouder. Mocht de commissie oordeelsvorming nodig achten, dan vindt deze vergadering plaats op 31 januari 2024.


  Toelichting:
  Een belangrijke basis voor het Uitvoeringsplan IHP2e tranche is deze kaderstelling. Deze is op basis van de evaluatie wat anders vormgegeven dan de kaders van het IHP1e tranche en in twee delen opgesplitst: toetsingscriteria en uitgangspunten. De toetsingscriteria richten zich daarbij op de urgentie van de onderwijshuisvestingsvragen van de schoolbesturen: bouwkundige staat, clustering en schaalgrootte. Zij worden ingezet, om waar nodig een volgorde in de prioritering van projecten aan te kunnen brengen. De uitgangspunten gelden in principe voor alle projecten en geven richting aan het plan van eisen (PVE) dat voor ieder afzonderlijk project gemaakt wordt: wettelijk kader, efficiënt ruimte gebruik, renovatie of nieuwbouw, duurzaamheid, combinatie gebruik, participatie, eigen bijdrage en bouwheerschap. Deze kaderstelling dient als leidraad voor de gesprekken met de schoolbesturen over de huisvestingssituatie en vormt de aanzet tot het Uitvoeringsplan IHP2e tranche.

 5. 7

  Beeldvorming over het voorstel Subsidieregeling Groenblauwe Schoolpleinen. Voorafgaand aan de vergadering heeft de commissie de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen op schrift. Deze worden onderstaand in de bijlage geplaatst. Tijdens de vergadering heeft de commissie de mogelijkheid tot het stellen van technische vervolgvragen en politieke vragen aan de wethouder. Mocht de commissie oordeelsvorming nodig achten, dan vindt deze vergadering plaats op 31 januari 2024.


  Toelichting:
  De roep om tot vergroening van de schoolpleinen in Gouda te komen is hoorbaar in zowel in de gemeenteraad als in het onderwijsveld. Deze regeling wil op een toegankelijke manier scholen stimuleren om tot deze vergroening te komen. Daarbij is ook de waterhuishouding meegenomen, vandaar dat er spraken is van Groenblauwe schoolpleinen. Aan de raad wordt gevraagd om een keuze te maken uit een van de drie voorliggende scenario’s. Het gaat om een tijdelijke subsidieregeling van twee jaar. Na het besluit door de raad kan de regeling verder worden uitgewerkt

 6. 8

  Via de brief van 10 november 2023 (bijlage) verzoekt Stichting Klasse een lid van de raad van toezicht (RvT) te herbenoemen. De benoeming vindt plaats door de besluitvorming in de gemeenteraden van Waddinxveen, Woerden, Bodegraven/Reeuwijk en Gouda. Een separaat besluit per deelnemende gemeente is benodigd.


  Voorgesteld wordt aan de raad om de heer Vrancken te herbenoemen voor een tweede termijn.

 7. 9

  Op voordracht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda wordt de gemeenteraad voorgesteld om mevrouw J. Bennani – Karim te benoemen als lid van de Raad van Toezicht.

 8. 10
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 9. 11
  Sluiting