Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 29 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
M. (Max) de Groot
Toelichting

Commissiegriffier: Lars van der Linden

Agendapunten

 1. 1
  Opening Raadscommissie Samenleving
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Toezeggingenlijst
 4. 4
  Ingekomen stukken (procedureel)
 5. 5

  Beeld- en oordeelsvorming: Afstemmingsverordening en Handhavingsverordening Participatiewet Gouda 2024. Tijdens de beeldvorming is de commissie in de gelegenheid tot het stellen van technische vervolgvragen en politieke vragen. Voorafgaand aan de vergadering heeft de commissie de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen op schrift. Zodra deze zijn gesteld, zijn de vragen/ antwoorden te vinden in de bijlage.


  Mocht de commissie het nodig achten, dan kan de commissie overgaan tot debat. Dit is de oordeelsvorming. Verzoek aan de commissie om voorafgaand aan de vergadering debatpunten aan te leveren.


  Toelichting op het besluit
  De verordeningen die het lokale beleidskader bieden voor handhaving binnen het domein van Werk en
  Inkomen dienen geactualiseerd te worden. De veranderende samenleving vraagt een andere manier van
  kijken naar de betekenis en waarde van handhaven. De Participatiewet en de IOAW/IOAZ laten beperkte
  ruimte voor lokale beleidskeuzes; wel kan en wordt in de uitvoeringspraktijk altijd gekeken naar de
  situatie van bijstandsgerechtigden en maatwerk geboden. Met de nieuwe verordeningen worden de,
  reeds bestaande of nieuwe ontstane, mogelijkheden benut om in het handhavingsbeleid waar mogelijk
  milder te zijn en meer tegemoet te kunnen komen aan inwoners die gedragsverbetering laten zien.
  De beleidskeuzes die nu worden voorgesteld zijn gebaseerd op de Handhavingsvisie Participatiewet,
  IOAW en IOAZ Gouda 2024. In de Handhavingsvisie is beschreven welke uitgangspunten worden
  gehanteerd om aan de handhavende opdracht te voldoen, de visie is door het college op 26 maart 2024
  vastgesteld.

 6. 6

  Op de 13 mei 2024 heeft de beeldvorming van de zienswijze op de concept Gemeenschappelijke Regeling (GR) Jeugd en WMO plaatsgevonden. Op 23 mei ‘24 hebben de raadsleden de mogelijkheid om regionaal met elkaar in gesprek te gaan. 


  Oordeelsvorming
  Tijden de oordeelsvormingen gaan de raadsleden met elkaar in de debat. Verzoek aan de commissieleden om de debatpunten uiterlijk de dag van de vergadering 12:00 uur aan te leveren. De debatpunten worden gepubliceerd op deze pagina. 


  Meer inhoudelijke informatie over het besluit is te vinden in het voorstel

 7. 9
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 8. 10
  Sluiting