Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 31 januari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

kamer 2.41, Goverwellezaal

Voorzitter
Max de Groot en Rolf van der Mije
Start
woensdag 31 januari 2024 19:51
Eind
woensdag 31 januari 2024 22:53
Toelichting

Commissiegriffier:   Lars van der Linden
Portefeuillehouders: Pieter Verhoeve, Thierry van Vugt.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3

  Op verzoek van de fracties PvdA, VVD, GBG, LG PvdD, GL en fractie van der Mije, een beeldvormende bijeenkomst over re-integratie en de re-integratie officier.


  Ter voorbereiding op de vergadering is een raadsmemo opgesteld en bijgevoegd. De commissie is in de gelegenheid om schriftelijke vragen te stellen over het raadsmemo, ter voorbereiding op de vergadering.


  Tijdens de vergadering worden er meerdere presentaties gegeven:


  Presentatie Zorg en Veiligheidshuis – Janneke van der Zalm (manager) - 15 minuten
  - Re-integratie en nazorg (ex) gedetineerden
  - Doel
  - Cijfers
  - Wat doet het Zorg en Veiligheidshuis
  - Ruimte voor het stellen van vragen


  Ministerie van Justitie en Veiligheid (Wendy Solleveld) – 10 minuten
  - Aanleiding en doel RIO
  - Uitleg RIO en werkwijze RIO
  - Ruimte voor het stellen van vragen  RIO’s aan het woord – 30 minuten
  - Bart Reedijk Dordrecht
  - Matthijs Zwinkels Utrecht
  Ruimte voor het stellen van vragen

 3. 4

  Bij oordeelsvorming gaan de commissieleden met elkaar debat aan de hand van debatpunten, als staat omschreven in de verordening op de raadscommissies. Aan de leden van de commissie is gevraagd om de debatpunten zoveel mogelijk van tevoren aan te leveren. De aangeleverde debatpunten worden voor de vergadering gepubliceerd op de website.


  Toelichting:
  Een belangrijke basis voor het Uitvoeringsplan IHP2e tranche is deze kaderstelling. Deze is op basis van de evaluatie wat anders vormgegeven dan de kaders van het IHP1e tranche en in twee delen opgesplitst: toetsingscriteria en uitgangspunten. De toetsingscriteria richten zich daarbij op de urgentie van de onderwijshuisvestingsvragen van de schoolbesturen: bouwkundige staat, clustering en schaalgrootte. Zij worden ingezet, om waar nodig een volgorde in de prioritering van projecten aan te kunnen brengen. De uitgangspunten gelden in principe voor alle projecten en geven richting aan het plan van eisen (PVE) dat voor ieder afzonderlijk project gemaakt wordt: wettelijk kader, efficiënt ruimte gebruik, renovatie of nieuwbouw, duurzaamheid, combinatie gebruik, participatie, eigen bijdrage en bouwheerschap. Deze kaderstelling dient als leidraad voor de gesprekken met de schoolbesturen over de huisvestingssituatie en vormt de aanzet tot het Uitvoeringsplan IHP2e tranche.


  Debatpunten
  VVD
  - Financiële beheersbaarheid van het uitvoeringsplan
  - Ambitie verduurzaming bestaande schoolgebouwen

 4. 5

  Bij oordeelsvorming gaan de commissieleden met elkaar debat aan de hand van debatpunten, als staat omschreven in de verordening op de raadscommissies. Aan de leden van de commissie is gevraagd om de debatpunten zoveel mogelijk van tevoren aan te leveren. De aangeleverde debatpunten worden voor de vergadering gepubliceerd op de website.


  Toelichting:
  De roep om tot vergroening van de schoolpleinen in Gouda te komen is hoorbaar in zowel in de gemeenteraad als in het onderwijsveld. Deze regeling wil op een toegankelijke manier scholen stimuleren om tot deze vergroening te komen. Daarbij is ook de waterhuishouding meegenomen, vandaar dat er spraken is van Groenblauwe schoolpleinen. Aan de raad wordt gevraagd om een keuze te maken uit een van de drie voorliggende scenario’s. Het gaat om een tijdelijke subsidieregeling van twee jaar. Na het besluit door de raad kan de regeling verder worden uitgewerkt.


  Debatpunten
  PvdD
  - Alle basisscholen in aanmerking subsidie GroenBlauwe Schoolpleinen
  - Voorwaarde subsidie, minimaal 40 % schoolplein GroenBlauw
  - Regeling geldt voor 3 jaar
  - Scenario 2 en 3 van periode van 1 jaar, naar 2 jaar
  - Wensen van leerlingen voor het voortgezet en hoger onderwijs  PvdA
  - Voorwaarden scherper subsidieregeling

  05 Toezeggingen Commissie Samenleving

  Titel
  Leerlingen basisscholen betrekken bij subsidieregeling
 5. 6
  Rondvraag (conform artikel 11 verordening op de raadscommissies)
 6. 7
  Sluiting