Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 6 maart 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
R.A. (Rolf) van der Mije
Toelichting

Portefeuillehouders:
- Michel Klijmij
- Anna van Popering


Commissiegriffier: Lars van der Linden

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening Raadscommissie Samenleving
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  Bij oordeelsvorming gaan de commissieleden met elkaar debat aan de hand van debatpunten, als staat omschreven in de verordening op de raadscommissies. Aan de leden van de commissie is gevraagd om de debatpunten zoveel mogelijk van tevoren aan te leveren. De aangeleverde debatpunten worden voor de vergadering gepubliceerd op de website.


  Toelichting:
  Direct na de gemeenteraadsverkiezingen en tijdens de vorming van het bestuursakkoord heeft de raad besloten om een aantal onderwerpen raadsbreed op te pakken en aan te wijzen als raadsvrij onderwerp. Eén van de vrije onderwerpen is burgerparticipatie. De raad heeft hierover eerder dit jaar met elkaar van gedachten gewisseld.


  In de startnotitie worden voorstellen gedaan voor kaders en uitgangspunten bij het vormgeven van burgerparticipatie enerzijds en de omgang met bewonersinitiatieven anderzijds. Ook komt het burgerberaad als mogelijk experimenteermiddel aan bod en maakt het college via scenario's inzichtelijk wat nodig is voor een goede doorwerking van dit onderwerp. Bij de totstandkoming van deze startnotitie is nadrukkelijk gebruik gemaakt van de inbreng van de raad. De startnotitie is richtinggevend ter voorbereiding op een nieuwe participatieverordening. Via dit voorstel wordt invulling gegeven aan de toezegging om de startnotitie conform aangekondigde elementen aan de raad te presenteren.


  Debatpunten per onderwerp 


  Burgerberaad


  CU
  1. Zullen we het besluit of we een Burgerberaad mogelijk willen maken, apart nemen? Bij voorkeur wanneer we de nieuwe Participatieverordening vaststellen. Dat kan trouwens pas nadat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de benodigde wetswijziging. 
  GL
  2. Kies eerst voor een pilot burgerberaad dat georganiseerd wordt door een ervaren externe partij. Hiervan kan de ambtelijke organisatie leren en een stap zetten richting de gewenste mentaliteitsverandering.
  3. In de eerdere commissievergadering heeft de raad al gevraagd om een burgerberaad pilot vorm te geven. In de nota moeten de afwegingskaders omschreven worden. Het is aan de raad om die kaders vast te stellen, bijvoorbeeld m.b.t. de onderwerpkeuze.  Inhoud startnotitie/ proces participatie


  PvdD
  4. Visie op participatie: is de opmaat van deze startnotitie voldoende om recht te doen aan de zorgen die de raad heeft/had over de kloof tussen politiek en burger, waaruit dit raadsbrede onderwerp ook is voortgekomen? Wijzelf denken daarbij aan: worden alle stemmen gehoord en niet alleen van tegenstanders? (Omdat het risico van het faciliteren van deelbelangen is dat een specifieke groep inwoners bediend wordt, maar andere groepen dan juist op grotere afstand komen te staan).


  GL
  5. Burgerparticipatie en bewonersinitiatieven (of: overheidsparticipatie) zijn niet hetzelfde. Het vertrekpunt en de richting van de ontwikkeling is omgekeerd. De rol van de ambtelijke organisatie is bij de één organiserend, bij de ander faciliterend. Hebben deze vormen van participatie verschillende beleidskaders nodig?


  LG
  6. Invoering van Burgerparticipatie kan niet zonder het doorvoeren van een organisatie veranderingstraject waarbij het accent ligt op een transformatie van mentaliteit en cultuur waarbij aanbod gestuurd besturen wordt gewijzigd in vraag gestuurd besturen.


  VVD
  7. Het actief stimuleren van inwoners om te komen tot burgerparticipatie, burgerinitiatieven en het uitdaagrecht.


  PvdD
  8. Deze startnotitie betreft het betrekken van bewoners bij besluitvorming over een project of activiteit en maakt een onderscheid tussen bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven. De startnotitie gaat niet in over hoe wij als zelf raad contact zoekt met bewoners. Is de commissie het met ons eens dat ook dat onderdeel van participatie moet worden opgepakt via een aparte werkgroep? Is daar een motie voor nodig?
  9. Als randvoorwaarde op blz. 4 staat vernoemd 'iedereen kan meedoen'. Daarbij missen wij hoe de stem van niet-menselijke inwoners wordt georganiseerd en zo dus ook meedoen. Wij zouden graag in de nota uitgewerkt zien hoe de gemeente gaat zorgen dat die stem ook altijd bij participatie is gegarandeerd (gebaseerd op inbreng ' Nieuw Instituut' uit Rotterdam dat bij de expert bijeenkomst ook aanwezig was en uitleg over het model hebben gegeven). Hoe kijkt de commissie daar naar?
  10. Het stuk met de verschillende vormen van democratische vernieuwing is nog niet aan bod is gekomen. Zijn commissieleden die geïnteresseerd zijn om een aantal van die vormen die daarin worden genoemd uit te proberen en mee te nemen in het uitwerken van de notitie? Wijzelf denken bijvoorbeeld aan burgerbudgetten.  Scenario discussie


  CU
  11. Zullen we wel de 'Randvoorwaarden, kaders en uitgangspunten' vaststellen uit dit stuk, maar geen scenario? Dan zijn deze kaders voldoende, waarna per thema uitwerking kan plaatsvinden.
  PvdA
  12. Ambitie van de raad: Naast het vaststellen van de 'Randvoorwaarden, kaders en uitgangspunten', is het ook van belang dat we als raad de doelen en ambitie vaststellen. Wat willen we als raad de komende periode bereikt hebben? We moeten scenario's heroverwegen vanuit deze ambities.

 4. 4

  Bij oordeelsvorming gaan de commissieleden met elkaar debat aan de hand van debatpunten, als staat omschreven in de verordening op de raadscommissies. Aan de leden van de commissie is gevraagd om de debatpunten zoveel mogelijk van tevoren aan te leveren. De aangeleverde debatpunten worden voor de vergadering gepubliceerd op de website.  Toelichting:
  In februari 2022 is de Lokale Inclusie Agenda vastgesteld. Met de raad is de afspraak gemaakt dat de inclusieagenda iedere twee jaar wordt herijkt. Dat betekent dat eind vorig jaar - na een participatieproces - een nieuw uitvoeringprogramma Lokale Inclusie Agenda is opgesteld voor de periode 2024-2025.


  De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) en Cliëntenraad zijn verzocht advies uit te brengen aangaande het concept uitvoeringsprogramma.
  Bij de stukken is de concept reactiebrief van het college op het advies van de GASD/GCR toegevoegd. Tevens zijn aanscherpingen/ aanvullingen aangebracht in de Lokale Inclusie Agenda 2024-2025, naar aanleiding van het advies.


  D66
  1. Om recht te doen aan zowel inclusie als diversiteit in de LIA - zoals ook in de uitvoeringsagenda opgenomen - zou diversiteit ook in de naamstelling van de uitvoeringsagenda terug te zien moeten zijn, ten einde het belang van beide thema’s gelijk op de laten gaan en zichtbaarheid van beide te vergroten.

 5. 5
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 6. 6
  Sluiting