Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 3 maart 2021

20:00 - 23:00

Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Pieter Verhoeve
Toelichting:

Griffier: Eleonore Karman
Voorzitter: burgemeester Pieter Verhoeve

Agendapunten

Gelegenheid tot het geven van een korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Regio Midden Holland, Groenalliantie, Raadsbreed werken.
Gelegenheid tot het doen van korte mededelingen door collegeleden.

Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang van openstaande moties.

Gelegenheid tot mondelinge beantwoording of het stellen van vragen naar aanleiding van schriftelijke beantwoording.

De programmaraad Groene Hart Rekenkamer stelt voor de heer Maarten ter Hoeve her te benoemen als lid van de Groene Hart Rekenkamer.

Formeel is de raad bevoegd tot het doen van een dergelijke aanvraag. De financiering loopt via het gemeentefonds. Het betreft hier een drietal reeds uitgevoerde projecten waarbij uiteindelijk geen niet gesprongen explosieven zijn aangetroffen.

Het aanwijzen van de accountant voor de controle op de jaarrekening, is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het huidige contract met de accountant loopt af met het afronden van de controlewerkzaamheden op de jaarrekening 2020.
Het is conform de Verordening aan de Auditcommissie om een voordracht te doen voor de door de gemeenteraad aan te wijzen accountant.
Nadat het programma van eisen voor de aanbesteding accountant door de raad in 2020 is vastgesteld, heeft de Auditcommissie het aanbestedingstraject om te komen tot een voordracht in gang gezet.
Het aanbestedingstraject heeft twee aanbieders opgeleverd waaruit op basis van de door de raad geformuleerde eisen door de Auditcommissie een voordracht wordt gedaan.
De gemeenteraad wordt verzocht de voordracht over te nemen en de accountant aan te wijzen.

Op basis van opgedane ervaringen zowel door de vorige als de huidige Auditcommissie met de praktische toepassing van de bestaande verordening als gewijzigde wet- en regelgeving, heeft de Auditcommissie in samenspraak met alle betrokkenen een vernieuwde verordening voorbereid.
De gemeenteraad wordt verzocht, conform zijn bevoegdheid deze verordening vast te stellen.