Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Fysieke leefomgeving

woensdag 18 mei 2022

20:00 - 23:00

Locatie
kamer 2.5, Goverwellezaal
Voorzitter
E. (Egbert-Jan) Kuijlaars
Toelichting

Commissiegriffier: Cecile Bus
Wethouders Bunnik en Tetteroo

Uitzending

Agendapunten

 1. Met het bestemmingsplan Parapluplan Wonen wordt er toegewerkt naar eenduidige definities rond het thema wonen in alle bestemmingsplannen. Doel hiervan is om ongewenste woonsituaties te voorkomen en gewenste ontwikkelingen te reguleren via een vergunningsplicht.

  Het nieuwe parapluplan wijzigt de begripsbepalingen bij de bestemmingen die de functie wonen toelaten zodat een woning in de basis uitsluitend nog bewoond kan worden door één huishouden. Verkamering van panden wordt hiermee beperkt. Via een afwijkingsbevoegdheid kan hier nog van afgeweken worden en voor het overige blijven de oorspronkelijke bestemmingsplannen van kracht.

  Daarnaast bevat het parapluplan een gewijzigde regeling om toeristische verhuur vergunningsvrij mogelijk te maken binnen de woning. Dit kon in het ontwerpplan al in de vorm van een bed & breakfast en nu bij het vast te stellen bestemmingsplan ook als logiesfunctie. In beide gevallen blijft een woning de primaire woonfunctie behouden.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 23 december 2021 t/m 2 februari 2022 ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ontvangen.

  5 Toezeggingen Commissie Fysieke leefomgeving

  Titel
  Beantwoording vragen VVD omvang probleem
  Brede notitie ingrepen wonen
 2. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) heeft als doel om het college en de gemeenteraad te informeren over de actuele meerjarenbegrotingen voor de gemeentelijke ontwikkelprojecten. Eventuele financiële effecten van negatieve grondexploitaties worden direct verwerkt in het jaarresultaat in de vorm van het verhogen of het verlagen van de verliesvoorziening.

  De grondexploitaties worden geactualiseerd op basis van de stand van zaken per 31 december 2021. Op die manier sluiten de cijfers aan bij getallen van de jaarrekening 2021. De regelgeving vanuit het BBV, het Besluit Accountantscontrole voor Provincies en Gemeenten en het voorzichtigheidsprincipe schrijven voor dat alle relevante wijzigingen tot het moment waarop het college instemt met de rapportage MPG moeten worden meegenomen in de actualisatie zodat een zo actueel mogelijk beeld wordt gepresenteerd (situatie tot eind februari 2022).

  De openbare versie van het MPG is bijgevoegd.

  De geheime versie van het MPG ligt ter inzage op de griffie. Bekrachtiging van de geheimhouding van deze bijlage heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 11 mei 2022. Geheimhouding is van belang met het oog op de onderhandelingspositie en daarmee de financiële belangen van de gemeente.
  Voor een goede beeld- en oordeelsvorming inclusief de geheime informatie zal dit onderwerp worden behandeld in een niet-openbaar geheim deel van de vergadering . De beeldvorming zal starten met een ambtelijke presentatie.

  5 Toezeggingen Commissie Fysieke leefomgeving

  Titel
  Handboek Grondzaken