Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad

maandag 28 juni 2021

20:45 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
E.J. (Egbert-Jan) Kuijlaars
Toelichting

Commissiegriffier: Mirjam Hartkamp

Uitzending

Agendapunten

5 Toezeggingen Commissie Stad
Titel
fietsoversteek Plesmanplein (begin GFweg)
Onderzoek Bodegraafsestraatweg
Bijlagen
Bijlagen
Bijlagen
5 Toezeggingen Commissie Stad
Titel
actief informeren reservelijst VCP
complete evaluatie inclusief doorberekeningen ah einde van de eerste tranche
Fietsbrug Karnemelksloot nabij IJssellaan
Flitspalen
gesprek te (blijven) voeren met GAB
KW weg 30 km zone
Parkeermogelijkheid bij Croda mee te nemen in onderzoek
Pilot Veerstal: Haastrechtse brug ruimte voor fietsers
snelfietspad

Per 1 januari 2021 kunnen gemeenten in hun huisvestingsverordening instrumenten opnemen voor het toezicht op en de handhaving van de ongewenste neveneffecten van de toeristische verhuur van woonruimte. Een van die instrumenten is een registratieplicht voor toeristische verhuur. Invoering van deze registratieplicht is wenselijk om inzicht krijgen in de omvang en locaties van toeristische verhuur en om toezicht te kunnen houden. Door de registratieplicht wordt de informatiepositie van de gemeente verbeterd. Ook kan de registratie gebruikt worden voor het effectief innen van toeristenbelasting. Registreren kan op eenvoudige wijze digitaal gedaan worden en kost de verhuurder niets. De registratie geldt voor alle woningen die tegen betaling voor verblijf worden aangebonden aan personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven in de gemeente. Het maakt niet uit of de woning geheel wordt verhuurd (vakantieverhuur), voor een deel, of het eenmalig gebeurt of met een hogere frequentie.

Voorgesteld besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot:

1. het vaststellen van het bijgaande raadsbesluit tot wijziging van de Huisvestingsverordening Gouda
2019 om daarmee een registratieplicht voor toeristische verhuur in te voeren.

Als gevolg van de coronacrisis heeft het college en de gemeenteraad eerder besluiten genomen over het
verlenen van huurkortingen aan huurders van gemeentelijke gebouwen, die onevenredig hard zijn
getroffen door de crisis. Door de lockdown werden huurders geconfronteerd met wegvallende inkomsten
en doorlopende kosten.

Voorgesteld besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot:
 Het kennis nemen van de huurkortingsregeling voor de derde fase (1 januari tot 1 april 2021);
 Het in beginsel dekken van de financiële consequenties van de derde fase huurkortingen uit het
programmabudget voor categorieën 1 tot en met 3. Mocht het programmabudget niet toereikend
zijn dan wordt via de derde begrotingswijziging daarover een besluit genomen;
 Het inzetten van de algemene reserve ter dekking van de te verlenen huurkorting voor de
categorie sport voor de derde fase en de Rijkscompensatie ten gunste te brengen van de
algemene reserve.

Conform art. 11 van de Verordening op de commissies verzoekt de PvdD om in de rondvraag van de commissie Stad van 28 juni 2021 de volgende vraag te stellen:
Op 27 januari heeft de wethouder de Raad de toezegging gedaan om de bomen van het Gloriantplantsoen niet te kappen voordat de bezwaarschriftencommissie én de Raad de gelegenheid heeft gehad om dit in de commissievergadering te bespreken en evt. een Raadsbesluit te nemen tijdens de raadsvergadering.
Daarbij heeft de Raad, conform hetgeen geadviseerd, gewacht totdat de bezwarencommissie uitspraak heeft gedaan en dat is op 31 mei 2021 gebeurd en dit besluit is op 1 juni verzonden aan de belanghebbenden. Daarbij was de planning die aan de Raad bekend was dat de bomen niet voor oktober 2021 gekapt gaan worden.
Echter, de Raad heeft op 23 juni nu plots een memo ontvangen gedateerd 22 juni dat werkzaamheden al op 23 augustus gaan starten en de bomen dan ook worden geveld. Dat is een forse verandering van planning die niet conform is hoe de Raad zich gericht heeft op de agendering van het onderwerp.
De vraag die wij vanavond willen stellen is, gaat de wethouder zich niet houden aan de toezegging aan de Raad?”