Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad

woensdag 24 november 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Paul Ruijgrok
Toelichting

Commissiegriffier: Mirjam Hartkamp
Collegeleden: Hilde Niezen en Rogier Tetteroo

Uitzending

Agendapunten

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte (hierna: TVW) opstellen. In deze TVW beschrijven gemeenten het tijdpad voor wijken om in 2030 aardgasvrij te worden inclusief welke alternatieven voor aardgas kansrijk zijn.
De concept TVW Gouda 2021 heeft ter inzage gelegen van 15 juli tot 9 september. Er zijn 21 zienswijzen ingediend.

Onderdeel van dit voorstel is de Participatie-en communicatiestrategie warmtetransitie. De Participatie- en communicatiestrategie warmtetransitie is samen met partners uit de stad ontwikkeld en schetst de kaders waarbinnen bewoners, bedrijven, gemeente en andere betrokkenen in de stad samenwerken richting een CO2 neutraal en aardgasvrij Gouda in 2040.

Op 17 november 2021 is de beeldvormende bespreking van de Transitievisie Warmte geweest. Aan het einde van de bespreking zijn bij de fracties de debatpunten geïnventariseerd. Er zijn 12 aangekondigde debatpunten. i.v.m. de beschikbare tijd wordt voorgesteld om een aantal punten gebundeld te behandelen:

1. "isoleren" VVD CDA SP en PvdD:

 • Isoleren is stap 1, daar moeten we ons nog meer op richten. Wat kunnen we voor extra stappen ondernemen?
 • Gouds isolatieprogramma in 2030 afgerond (versnellen)
 • Maatregelen die door winkels genomen kunnen worden
 • Incorporatie groen en beplanting in het isoleren en koelen van huizen"

2. "Rol vd raad" D66 en VVD:

 • Op naar een richtinggevende TVW"
 • De periode van 5 jaar voor de TWV 2.0 is te lang, zou de Raad na 2,5 jaar moeten beoordelen of vernieuwing nodig is?
 • Positie van de Raad, vinden wij dat we nu genoeg worden betrokken in de periode na het vaststellen van de TVW?

3. " Participatie" Gouda Vitaal en PvdA :

 • “Hoe zwaar weegt de stem van de verschillende belanghebbenden in de diverse stadia. Hoe om te gaan met de verhouding van afvaardiging van 1 persoon namens groepen bewoners, coöperaties.”
 • Hoe staat de raad t.o.v. het deelnemen van huurders van woningbouwcorporaties aan de regiegroep en de opvolging daarvan”
  4. GroenLinks en VVD
 • “het belang van duurzame warmtenetten” en
 • “energiearmoede in Gouda” en "Is woonlastenneutraliteit realistisch?"

5. CU:

 • “waarom zouden we niet instemmen met de voorliggende Transitievisie warmte en de Participatiestrategie”.

De volgende personen hebben op 17.11 ingesproken bij de raadscommissie:

Hans Koning tekst (tekst A in bijlage)
Leon van der Meij (tekst B in de bijlage)
Fokke Goudswaard (tekst C in de bijlage)
Martin Pohlkamp (tekst D in de bijlage)
Dhr. Vd Werf (tekst E in de bijlage)
Pieter ter Steeg
Gerard Voskuilen (Tekst G in de bijlage)

Bij de beeldvormende bespreking van dGHR rapport Woonbeleid is het mogelijk om in te spreken en daarmee de raadsleden van informatie te voorzien. Als u wenst in te spreken  unt u zich tot 12u op de dag van de vergadering melden bij de griffie griffie@gouda.nl of (0182) 58 91 97

De Groene Hart Rekenkamer heeft onderzoek verricht naar het woonbeleid in de gemeente Gouda Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas. Centraal in het onderzoek staan drie onderwerpen. Ten eerste gaat het om de mate waarin de doelstellingen dankzij de inzet van het onderzochte woonbeleid (en beleidsinstrumenten) gerealiseerd zijn (doeltreffendheid). Ten tweede gaat het erover in welke mate de relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het beleid overeenkomen (doelmatigheid). Ten derde is onderzocht in welke mate de uitvoering van het beleid voldoet aan de wettelijke kaders en regelgeving (rechtmatigheid).

Het onderzoek en bevindingen zijn op 16 september jl gepresenteerd aan de deelnemende gemeenteraden. De presentatie is in de bijlage te vinden. Vanavond worden de bevindingen en aanbevelingen beeldvormend en oordeelsvormend besproken.