Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

woensdag 28 februari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
G.H. (Gert) van den Brink
Toelichting

Commissiegriffier: Jacoline Holdijk
College: wethouders Michel Klijmij van der Laan, Michiel Bunnik en Pieter Verhoeve

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening Raadscommissie Bestuur
 2. 2

 3. 3

  Door inwoners van de gemeente Gouda wordt gemeentegrond in gebruik genomen, zonder dat daaraan een overeenkomst ten grondslag ligt, ook wel ‘oneigenlijk gebruik van gemeentegrond’ genoemd. Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond is om meerdere redenen onwenselijk. Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan is een integrale aanpak nodig, in de vorm van het Erfgrenzenproject. Door middel van een integrale aanpak wordt het oneigenlijk gebruik beëindigd en wordt voorkomen dat in de toekomst meer gemeentegrond verloren gaat. Bestaande gevallen van oneigenlijk gebruik worden waar mogelijk geformaliseerd door verkoop of verhuur van de grond. Hierdoor wordt een nul situatie gecreëerd. Toekomstige gevallen van oneigenlijk gebruik kunnen daardoor gehandhaafd gaan worden.
  Met de uitvoering van het Erfgrenzenproject wordt duidelijkheid gecreëerd over eigendomssituaties en voorkomt de gemeente verlies van eigendom als gevolg van verjaring. De gemeente wordt bovendien niet langer gehinderd in de uitoefening van zijn publieke taken of de realisatie van beleidsdoelen, terwijl voor de burger de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid worden gediend.


  Het college stelt de raad voor tegen de start van het erfgrenzenproject en de bijbehorende criteria geen wensen en bedenkingen in te brengen.  Indien men zich voor woensdag 28 februari 12.00u o.v.v. naam en telefoonnummer meldt bij de griffie (griffie@gouda.nl) kan men aan tafel plaatsnemen en de commissie van informatie voorzien

 4. 4

  Van de portefeuillehouder is een agenderingsverzoek ontvangen over de toekomstige viering van de jaarwisseling.
  Het college vraagt de raad om zich uit te spreken over de randvoorwaarden voor het organiseren van een centrale vuurwerkvrije show en de toekomst van de jaarwisseling.
  De commissie gaat in debat over het voorliggende verzoek aan de hand van de door de commissie ingediende debatpunten.
  Aangezien er geen raadsvoorstel onder dit verzoek ligt zal de raad eventuele uitspraken n.a.v. het debat in de commissie in een motie dienen te vervatten.

 5. 5

  De verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie beschrijft de kaders voor de accountantscontrole. Door de inwerkingtreding van de wet versterking decentrale rekenkamers zijn burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording over verslagjaar 2023.
  De accountantscontrole beperkt zich tot de getrouwheid van de jaarrekening en geeft geen afzonderlijk oordeel meer over de rechtmatigheid. In deze verordening is de wetswijziging verwerkt en bij vaststelling vervangt deze de verordening controleprotocol Gouda 2020.
  De modelverordening van de VNG is als uitgangspunt genomen. Voor de inhoudelijke keuzes is zoveel mogelijk aangesloten op de huidige praktijk bij de gemeente Gouda en de Verordening Auditcommissie 2024.


  De auditcommissie heeft positief geadviseerd over de voorliggende verordening.

 6. 6

  Het huidige contract met de accountant voor de jaarrekening loopt af, het contract biedt de mogelijk tot verlenging met 1 jaar. De auditcommissie adviseert de raad om het contract met Baker Tilly met 1 jaar te verlengen.

 7. 7
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 8. 8
  Sluiting