Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

woensdag 27 maart 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
G.H. (Gert) van den Brink
Toelichting

Commissiegriffier: Jacoline Holdijk
College: Pieter Verhoeve, Michel Klijmij van der Laan en 
Michiel Bunnik

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening Raadscommissie Bestuur
 2. 2

 3. 6
  Pauze
 4. 7

  De Gemeentewet schrijft in artikel 212 voor dat de gemeente moet beschikken over een financiële verordening. Hiermee stelt de gemeenteraad de uitgangspunten (kaders) voor het financiële beleid vast, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie. Door deze kaders in de financiële verordening kunnen raad en college aanvullende afspraken maken over het begrotingsproces, de invulling van het budgetrecht van de raad en de verantwoording daarover.
  De auditcommissie heeft het voorstel besproken en laat de politieke afweging die in het voorstel zit aan de raad.

 5. 8

  De gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen vraagt om duidelijkheid op het onderdeel participatie, zienswijzen raad en de evaluatie van de regeling. De nieuwe regeling voorziet hierin op doelmatige wijze. Overige wijzigingen – onder meer het wijzigen van de namen van de tafels en het niet meer onlosmakelijk opnemen van de governance-notitie – zijn, aldus het voorstel, niet ingrijpend voor colleges of raden.

 6. 9

  De Goudse gemeenteraad heeft in de vergadering van 28 juni aan de ODMH de volgende zienswijze meegegeven.
  “De raad is akkoord met uw voorstellen in de gemeenschappelijke regeling. De raad ziet dat de wettelijke voorschriften zijn verwerkt in de voorgestelde regeling. Voorts ziet de raad voldoende mogelijkheden om commissies in te stellen, indien dit wordt gewenst, samen met de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten. De raad constateert dat geen extra onderwerpen in het voorstel zijn opgenomen waarvoor zienswijzen van de raad worden gevraagd. Burgerparticipatie is lokaal geregeld en voldoende. Een periodieke evaluatie is in het voorstel opgenomen, zodat in de eerstkomende jaren ondervonden wordt hoe deze voorstellen zijn uitgepakt, met een mogelijkheid tot verbetering. De raad verzoekt u de zienswijze mee te nemen met de behandeling van dit onderwerp in uw vergaderingen.”


  Naar aanleiding van de eerder voorgelegde concepttekst van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland, heeft de gemeenteraad geen afwijkende punten in zijn zienswijze opgenomen wel zijn kleine aanpassingen in de definitieve tekst zijn gedaan.


  De definitieve tekst van de gemeenschappelijke regeling ligt nu ter besluitvorming voor.

 7. 10
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 8. 11
  Sluiting