Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

woensdag 6 december 2023

20:00 - 23:00
Locatie

kamer 2.41, Goverwellezaal

Voorzitter
G.H. (Gert) van den Brink
Start
woensdag 6 december 2023 19:47
Eind
woensdag 6 december 2023 21:48
Toelichting

Commissiegriffier: Jacoline Holdijk
Portefeuillehouder: Bunnik  (Popering, Van Vugt en Verhoeve)

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3

  Verschillende partijen hebben n.a.v de vergadering van de commissie bestuur van 11 oktober jl. een agenderingsverzoek ingediend. In overleg met hen wordt nu voorgesteld, i.v.m. de beperkte (voorbereidings)tijd dit verzoek te betrekken bij de behandeling van onderstaande voorstellen.


  Mochten de commissie en/of de indieners alsnog voor de uitgebreidere behandeling van het agenderingsverzoek opteren dan zal dit op een later moment worden geagendeerd.
  Voor nu worden, indien gewenst de bijlage bij het agenderingsverzoek en de nog aan te leveren matrix gebruikt om de wijziging van de regelingen te bespreken

 4. 3.b

  De Groenalliantie is een gemengde gemeenschappelijke regeling, dit betekent dat de raad er ook deel van uitmaakt. Gevolg daarvan is dat bij een aanpassing van de regeling geen zienswijze van de raad is vereist. Het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie heeft reeds ingestemd met de herziening. Het nu voorliggen de voorstel is de enige formele stap in het proces dat doorlopen wordt om de nieuwe regeling vast te stellen.

 5. 3.c

 6. 3.d

  In de raad van 28 juni jl heeft de raad een zienswijze ingediend op de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling HECHT. Deze zienswijze is verwerkt en het nu voorliggen voorstel is de laatste formele stap in het proces dat doorlopen wordt om de nieuwe regeling vast te stellen.

 7. 4
  Pauze
 8. 5

  1Verordening havengelden 2024;
  2. Verordening hondenbelasting 2024;
  3a. Legesverordening 2024;
  3b. Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2024;
  3c. Definitie kruimel;
  4. Verordening marktgelden 2024;
  5. Verordening onroerendezaakbelastingen 2024;
  6. Verordening parkeerbelastingen 2024;
  7a. Verordening precariobelasting 2024;
  7b. Tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting 2024;
  8. Verordening reinigingsheffingen 2024;
  9. Verordening rioolheffing 2024;
  10. Verordening staangeld 2024;
  11. Verordening toeristenbelasting 2024;
  12. Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2024.1Verordening havengelden 2024;
  2. Verordening hondenbelasting 2024;
  3a. Legesverordening 2024;
  3b. Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2024;
  3c. Definitie kruimel;
  4. Verordening marktgelden 2024;
  5. Verordening onroerendezaakbelastingen 2024;
  6. Verordening parkeerbelastingen 2024;
  7a. Verordening precariobelasting 2024;
  7b. Tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting 2024;
  8. Verordening reinigingsheffingen 2024;
  9. Verordening rioolheffing 2024;
  10. Verordening staangeld 2024;
  11. Verordening toeristenbelasting 2024;
  12. Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2024.

 9. 6

  De raad heeft met de vaststelling van de Financiële verordening 2019 besloten dat de Nota Reserves en Voorzieningen eenmaal in de 4 jaar moet worden geactualiseerd. De raad wordt voorgesteld om de geactualiseerde nota vast te stellen.


  De Auditcommissie heeft over stukken vergadert en hierover positief advies uitgebracht in de raad van 1 november j.l.

 10. 7

  De raad wordt voorgesteld de verantwoordingsgrens voor afwijkingen in de rechtmatigheidsverantwoording over 2023 en rapportagegrens voor afwijkingen van de verantwoordingsgrens vast te stellen.


  De Auditcommissie heeft over de stukken vergadert en hierover positief advies uitgebracht in de raad van 1 november jl.

 11. 8

  De wensen ten aanzien van het op te stellen Beleidsplan 2024-2027 heeft de raad reeds eerder vastgesteld in de raad van 19 oktober 2022. Deze zijn in bijgevoegd concept- beleidsplan verwerkt.
  De raad wordt gevraagd de door het college voorgesteld voorgestelde zienswijze vast te stellen en deze aan de Veiligheidsregio Hollands Midden aan te bieden.

 12. 9
  Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
 13. 10
  Sluiting