Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

maandag 23 mei 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Max de Groot
Toelichting

Begrotingen en Gemeenschappelijke regelingen
Commissiegriffier: Jacoline Holdijk
Portefeuillehouder: gehele college

Uitzending

Agendapunten

Beeldvorming en oordeelvorming zienswijzen begrotingen Gemeenschappelijke regelingen 2023
-Regio Midden-Holland
-Promen
-HECHT (was RDOG)
-Streekarchief Midden Holland
-Grondbank RZG Zuidplas
-Belastingsamenwerking (BSGR)
-Omgevingsdienst (ODMH)
-Veiligheidsregio (VRMH)
-Groenalliantie
Zienswijzen
Jaarlijks bieden de besturen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt hun begroting aan zodat de raad in de gelegenheid is hierop een zienswijze in te dienen. De zienswijzen zullen worden vastgesteld in de raad van 1 juni a.s.
Presentatie
Een presentatie zal deel uitmaken van de vergadering. Deze presentatie gaat in op de algemene wettelijke regelgeving en de invloed die de raad kan uitoefenen op de regelingen waaraan wordt deelgenomen.
Technische vragen
De technische vragen over de diverse begrotingen en bijbehorende zienswijzen kunnen tot woensdag 18 mei 12.00u bij het secretariaat van de griffie worden ingediend. De antwoorden op deze technische vragen worden vrijdag 20 mei 12.00u via ibabs aan de raad aangeboden.
Beeldvorming
Aangezien iedere regeling een eigen portefeuillehouder, bestuurder en ambtelijke ondersteuning heeft worden raadsleden verzocht voor maandag 23 mei 09.00u aan de commissiegriffier door te geven of men over de desbetreffende regeling staande de vergadering nog aanvullende technische of politieke vragen heeft voor de beeldvorming. Indien dit het geval is kunnen de betrokkenen nog uitgenodigd worden voor de vergadering van diezelfde avond.
Oordeelsvorming
Ook indien men een raadsdebat wil voeren over de voorliggende zienswijze wordt de raad verzocht dit door te geven, het is dan raadzaam om ook het debatpunt dat z’n weerslag zal moeten krijgen in de zienswijze te vermelden.

De raad heeft zowel de ontwerpprogrammabegroting 2023 van de Regio Midden Holland ontvangen.
Op de ontwerpprogrammabegroting is een zienswijze mogelijk. Het doel van dit collegevoorstel is te
besluiten over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023-2026 van de Regio Midden Holland.

Voorgesteld besluit

1. De in de bijgevoegde brief vastgelegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2023-2026 van Regio Midden Holland bij het     dagelijks bestuur in te dienen.
2. De financiële gevolgen van de ontwerpprogrammabegroting worden verwerkt in de gemeentelijke begroting 2023-2026.
3. Te besluiten het goudse deel van de tafelgelden voor het programma sociaal domein, te weten € 13.750,- vanaf 2023 via de     reguliere begroting beschikbaar te maken voor het regionaal sociaal domein, ter dekking van doorlopende taken.

5 Toezeggingen Commissie Bestuur

Titel
Terugkoppelen geven van RMH over het verduurzamen van het wagenpark

De raad heeft zowel de jaarstukken 2021 als de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024 van de Grondbank RZG Zuidplas ontvangen; de jaarstukken zijn ter kennisname. Op de ontwerpbegroting is een zienswijze mogelijk.

Aan de raad wordt voorgesteld om aan de Grondbank RZG Zuidplas te berichten dat de
ontwerpbegroting past in de gemeentelijke begroting en dat deze mededeling moet worden gezien als
een zienswijze.

Voorgesteld besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot:
1.De in de bijgevoegde brief vastgelegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024 van de Grondbank RZG Zuidplas bij het dagelijks bestuur in te dienen.
2. De begroting van Grondbank RZG Zuidplas te betrekken bij het opstellen van de gemeentelijke programmabegroting 2023 en verder.