Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 1 juni 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Pieter Verhoeve
Start
woensdag 1 juni 2022 19:49
Eind
woensdag 1 juni 2022 23:16
Toelichting

Griffier: Eleonore Karman

Begrotingen GR'en

Uitzending

Agendapunten

Ordevoorstel door Gouda Vitaal: agendapunt 15 Kaderbrief 2023 van de agenda halen.
Uitslag stemming: 9 voor - 25 tegen. Daarmee verworpen.

Gelegenheid tot het geven van een korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Regio Midden Holland, Groenalliantie, Raadsbreed werken.
Gelegenheid tot het doen van korte mededelingen door collegeleden.

Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang van openstaande moties.

Gelegenheid tot mondelinge beantwoording of het stellen van vragen naar aanleiding van schriftelijke beantwoording.

Conform art. 8 van het Reglement van Orde op de Raad 2022 kunnen fracties maximaal 2 personen voordragen als burgerraadslid.
Indien de voorgedragen personen voldoen aan de wettelijke regels, kunnen zij door de raad benoemd worden tot burgerraadslid en beëdigd worden.

De voorgedragen personen zijn:

  • Jessy Hoekstra (CDA)
  • Cora Kombrink (GoPo)
  • Daphne Super (CU)
  • Gijs van Wijk (CDA)
  • Ronald van Zwienen (GBG)

Op voorstel van de raadsvoorzitter zijn drie raadsleden benoemd tot leden van de Commissie van onderzoek van de Geloofsbrieven.
Deze Commissie (bestaande uit Kevin de Jonge (voorzitter), Egbert Jan Kuijlaars en Max de Groot) brengt mondeling verslag uit van het onderzoek naar de geloofsbrieven van de voorgedragen burgerraadsleden.

De grondexploitaties worden geactualiseerd op basis van de stand van zaken per 31 december 2021. Op die manier sluiten de cijfers aan bij getallen van de jaarrekening 2021. De regelgeving vanuit het BBV, het Besluit Accountantscontrole voor Provincies en Gemeenten en het voorzichtigheidsprincipe schrijven voor dat alle relevante wijzigingen tot het moment waarop het college instemt met de rapportage MPG moeten worden meegenomen in de actualisatie zodat een zo actueel mogelijk beeld wordt gepresenteerd (situatie tot eind februari 2022).
De geheime versie van het MPG ligt ter inzage op de griffie. Bekrachtiging van de geheimhouding van deze bijlage heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 11 mei 2022. Geheimhouding is van belang met het oog op de onderhandelingspositie en daarmee de financiële belangen van de gemeente.

Stemming

Onderwerp
Meerjarenperspectief Grondexploitaties

Stemming

Onderwerp
Begrotingen 2022 van Gemeenschappelijke regelingen (Hamerstukken)

Stemcommissie: Rogier Tetteroo, Harold Hooglander, Redouan Allaoui.

Stemming

Onderwerp
Amendement VVD hoofdstuk 1 coalitieakkoord

Met het bestemmingsplan Parapluplan Wonen wordt er toegewerkt naar eenduidige definities rond het thema wonen in alle bestemmingsplannen. Doel hiervan is om ongewenste woonsituaties te voorkomen en gewenste ontwikkelingen te reguleren via een vergunningsplicht.
Het nieuwe parapluplan wijzigt de begripsbepalingen bij de bestemmingen die de functie wonen toelaten zodat een woning in de basis uitsluitend nog bewoond kan worden door één huishouden. Verkamering van panden wordt hiermee beperkt.
Daarnaast bevat het parapluplan een gewijzigde regeling om toeristische verhuur vergunningsvrij mogelijk te maken binnen de woning.

Stemming

Onderwerp
Paraplubestemmingsplan Wonen

Het college heeft de bevoegdheid om vastgoed te verwerven. De besluitvorming ten aanzien van de met aankoop gemoeide investering is echter voorbehouden aan de gemeenteraad. De koopovereenkomst is daarom aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van positieve besluitvorming van de raad ten aanzien van het beschikbaar stellen van de met de aankoop gemoeide financiële middelen. De raad wordt voorgesteld te besluiten de financiële middelen beschikbaar te stellen

Stemming

Onderwerp
Aankoop Arti Legi, Markt 27

Op 9 december 2021 heeft de gemeenteraad besloten het convenant OFG met vijf jaar te verlengen. De raad wordt nu voorgesteld om te besluiten akkoord te gaan met een addendum op dit convenant. Dit addendum maakt het voor de OFG mogelijk om i.p.v het afgeven van een goedkeurende accountantsverklaring te volstaan met een samenstellingsverklaring. Dit is in lijn met de verantwoordingslijn die Gouda hanteert voor alle subsidies.

Stemming

Onderwerp
Addendum convenant OndernemersFonds Gouda (OFG)

4 Moties

Titel
Motie PvdA Algemene subsidieverordening en onderzoek naar andere standaard

Stemming

Onderwerp
Motie PvdA Algemene subsidieverordening en onderzoek naar andere standaard

Stemming

Onderwerp
Amendement SGP Indexatie woonlasten kaderbrief 2023

Gewoonlijk wordt door het college rond deze tijd de kadernota aangeboden aan de gemeenteraad. Dit document is de opmaat naar de begroting voor het komende jaar, zowel financieel technisch als beleidsinhoudelijk.
Dit jaar wordt in afwachting van het collegeakkoord, dat het beleidsinhoudelijke uitgangspunt zal vormen voor de begroting 2023, alleen een kaderbrief met de financieel technische uitgangspunten aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Stemming

Onderwerp
Kaderbrief 2023