Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 15 juni 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Pieter Verhoeve
Start
woensdag 15 juni 2022 19:53
Eind
woensdag 15 juni 2022 22:57
Toelichting

Griffier: Eleonore Karman

Uitzending

Agendapunten

Gelegenheid tot het geven van een korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Regio Midden Holland, Groenalliantie, Raadsbreed werken.
Gelegenheid tot het doen van korte mededelingen door collegeleden.

Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang van openstaande moties.

5 Toezeggingen Commissie Bestuur

Titel
Motie Vergadercentrum

Gelegenheid tot mondelinge beantwoording of het stellen van vragen naar aanleiding van schriftelijke beantwoording.

5 Toezeggingen Commissie Fysieke leefomgeving

Titel
Beantwoording vraag CU obstakelvrij maken voortuinen

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ontstaat voor het eerst sinds 1998 opnieuw de mogelijkheid om leges te heffen voor milieubelastende activiteiten in een omgevingsvergunning. Het is een decentrale keuze. Dit betekent dat de gemeenteraad een besluit moet nemen, voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Eind 2022 wordt een concept-wijziging van de legesverordening voorgelegd aan de gemeenteraad. Daaraan voorafgaand is het belangrijk te weten of de gemeenteraad het advies overneemt om de wettelijke mogelijkheid van milieuleges te benutten.

Stemming

Onderwerp
Milieuleges

De horecasector ervaart nog steeds financiële druk als gevolg van de coronacrisis.  Door het tijdelijk uitbreiden van de terrassen wordt het verdienvermogen van de horeca tijdelijk uitgebreid. Dit kan de financiële druk bij de horeca verlichten, net zoals bij de tijdelijke terrasuitbreiding in 2020 en 2021
Voor het innemen van openbare gemeentegrond voor een terras is precariobelasting verschuldigd. Het is niet wenselijk als de extra omzet deels teniet wordt gedaan door extra kosten. Daarom is gezocht naar een manier om de bijkomende kosten die ontstaan door het aanvragen van een extra tijdelijk terras te compenseren. Dit kan worden gerealiseerd door de verordening Precariobelasting 2022 met terugwerkende kracht aan te passen, waardoor geen precariobelasting verschuldigd is voor een tijdelijke uitbreiding van een terras.

Stemming

Onderwerp
Wijziging verordening Precariobelasting

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is per 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Een algemene maatregel van bestuur behorende bij de Woo (Besluit tarieven open overheid) bepaald welke tarieven er in rekening mogen worden gebracht voor het verstrekken van een afschrift, af te geven in het kader van deze Wet.
De tarieven voor kopieën, zoals die nu in de tarieventabel staan, zijn te hoog. De legesverordening moet worden aangepast, zodat ook kopieën, verstrekt in het kader van de Woo, in rekening kunnen worden gebracht. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal kleine, wenselijke, wijzigingen mee te nemen.

Stemming

Onderwerp
Tarieventabel Legesverordening

Stemming

Onderwerp
Benoeming (burger)raadsleden in 3 raadscommissies

Stemming

Onderwerp
Amendement VVD Hotelboot - Procedure

Stemming

Onderwerp
Amendement VVD Hotelboot - Kosten

Stemming

Onderwerp
Amendement CU Asielboot - Kosten

Stemming

Onderwerp
Amendement SGP Opkoopbescherming aansluiten NHG-kostengrens

Met de opkoopbescherming kunnen gemeenten ervoor zorgen dat goedkope en middeldure koopwoningen beschikbaar blijven als koopwoningen in buurten waarin er schaarste is aan dat soort woningen of wanneer de leefbaarheid in de betreffende buurt wordt aangetast door de opkoop van deze woningen voor de verhuur. Het instrument heeft daarmee twee doelen. De eerste is meer kansen te bieden aan woningkopers anders dan beleggers op een koopwoning. Onder andere starters en middeninkomens worden hiermee enigszins geholpen. De tweede is het behouden of verbeteren van de leefbaarheid van de wijk.

Stemming

Onderwerp
Opkoopbescherming

Na een korte toelichting op dit concept, is er gelegenheid voor alle fracties om met elkaar in gesprek te gaan over de conceptversie van het coalitieakkoord.
Hierbij kunnen de niet-onderhandelende partijen ‘wensen en bedenkingen’ meegeven aan de onderhandelende partijen, die dit in de definitieve versie kunnen verwerken.
De definitieve versie van het coalitieakkoord zal naar verwachting voor de raadsvergadering van 29 juni a.s. geagendeerd worden.

4 Moties

Titel
Gevelherstel Gouda 750

Stemming

Onderwerp
Motie CU Gevelherstel